Reference


REFERENC  LISTA  FIRME  DIT  TUZLA

 

 

U periodu 1990 do 2017 firma DIT Tuzla je samostalno i u saradnji sa drugim firmama izvršila slijedeće poslove:

 

 

I.    PROJEKTOVANJE

 

1.       

Željezara Ilijaš

 

Izrada tehnološko-mašinskog i elektro dijela projekta “Pumpna stanica sa rashladnim vodotornjem i razvodom tehnološke vode“ a u okviru projekta pod nazivom „Rekonstrukcije i adaptacija proizvodnog programa sivog liva sa administrativnom zgradom (livnica radijatora) sa dogradnjom trafostanice, kompresorske stanice i pumpne stanice Željezare Ilijaš d.d. Ilijaš, broj projekta 1122/16

 

2.       

RMU Banovići

 

Izrada tehnološkog dijela projekta u okviru projekta pod nazivom „Idejni projekat prikupljanja, prečišćavanja i odvođenja oborinskih i tehnoloških voda nastalih u krugu TE Banovići“. Izrada tehničkog elaborata o ispuštanju tehnoloških otpadnih voda TE Banovići 300 MW

 

3.       

„Suman“ d.o.o. Gračanica

 

Izrada tehnološko-mašinskog i elektro dijela projekta u okviru glavnog projekta pod nazivom

 

4.       

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo  TE Tuzla

 

Izrada glavnog tehnološko-mašinskog projekta zatvorenog ciklusa transporta šljake i pepela i tretmana otpadnih voda – postrojenje za tretman otpadnih voda Termoelektrane Tuzla

 

5.       

ELVACO Bijeljina

 

Izrada elektroprojekata sistema transportera i elevatora,  za fabriku Glinice “Birač” Zvornik

 

6.       

Natron Hayat

 

Izrada izvedbenog projekta  parovoda DN250 , dužine 260 m, od kolektora 4.5 bar u Energani II do pogona Kamyr i t = 246°C, protok pare 9 t/h

 

Projektovanje transportera sa gumenom trakom dužine 6 m za transport filter kolača ispod prese

 

Glavni projekat - sistem za povezivanje kondenzatora rashladnog tornja turbine br. 3 i glavni cjevovod industrijske vode  (DN500 x 8; p = 3 bar, dužina L = 41,7 m; Q = 1500 m3/h).

 

7.       

Energoinvest Tvornica dalekovodnih stubova d.d.

 

Izrada glavnog tehnološkog projeka prečišćavanja otpadnih voda nakon vrućeg cinkovanja

 

8.       

Arcelor Mittal Zenica

 

Izrada tehnološko-mašinskog projekta za sisteme kondicioniranja procesnih voda u 15 pogona

 

Arcelor Mittal-a u Zenici

 

9.       

Općina Ljubuški

 

Izrada glavnog tehnološkog, mašinskog, elektro i projekta automatike, rekonstrukcije postojećeg uređaja za prečišćavanje otpadnih voda općine Ljubuški

 

10.    

MG MIND Prnjavor

 

Elektro projekat  postrojenja za drobljenje i transport kamena ukupne snage 400kW  u saradnji sa firmom „Elvako“ iz Bijeljine.

 

11.    

Fabrika Cementa Lukavac

 

Projektovanje postrojenja za pakovanje i paletiziranje cementa. U saradnji sa firmama “Projekt“Tuzla i „Elcom“ Tuzla

 

12.    

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

 

Izrada projekta postrojenja za proizvodnju omekšane vode duplex sistem Q = 2x20 m3/h

 

13.    

KAP Podgorica

 

Izrada glavnog elektro projekta – Stacionarne peći ciklonskog tipa 1200 t/h

 

14.    

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo  TE Tuzla

 

Projektovanje sistema zračnih topova za obrušavanje uglja u silosima

 

15.    

Fizička lica

 

Projekti individualnih stambenih objekata

 

16.    

ArcelorMittal Zenica

 

Projektovanje, nabavka, isporuka i ugradnja separatora ulja na depratmentu Centralni servis i Departmentu Transport

 

17.    

Kemis BH doo Lukavac

 

Glavni tehnloški projekat skladište opasnog otpada

 

18.    

Cimos „TMD Ai“ doo Gradačac

 

Glavni tehnološki projekat separatora ulja i masti iz otpadnih voda sa platoa i procesnih otpadnih voda

 

19.    

Tvornica cementa Kakanj DD Kakanj

 

Izrada idejnog projekta rekonstrukcije prališta na PK Vrtilište ZD RMU Kakanj

 

 

 

II. USLUGE U OBLASTI EKOLOGIJE

 

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

 

Monitoring procjednih voda oko deponije šljake i pepela

 

1.       

Plamingo Gračanica

 

Mjerenje buke i analiza uticaja na životnu sredinu

 

2.       

Global ispat Lukavac

 

Mjerenje emisije na koksnoj bateriji i dimnjacima energane i imisije u okolnim naseljima

 

3.       

Tuzla putevi

 

Izrada plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija

 

4.       

Fabrika cementa Lukavac

 

Mjerenje emisije štetnih materija iz dimnjaka rotacione peći

 

5.       

AME d.o.o. (benzinska pumpa)

 

 

Izrada plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija

 

6.       

AME d.o.o. (benzinska pumpa)

 

Izrada plana upravljanja otpadom

 

7.       

Mac Eco Oil d.o.o. (benzinska pumpa)

 

Izrada plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija

 

8.       

Mac Eco Oil d.o.o. (benzinska pumpa)

 

Izrada plana upravljanja otpadom

 

9.       

Petrol BH Oil Company d.o.o. Sarajevo

 

Mjerenje emisije dimnih plinova u zrak iz kotlovnica na ekstra lako lož ulje. Kotlovnice se nalaze na benzinskim pumpama: Rudarska, Simin Han, Stupari, Dubrave, Husino, Miladije 1, Miladije 2 

 

 

10.    

Imzit-comerc doo Sarajevo

 

Izrada plana o upravljanju otpadom

 

11.    

Green Oil doo Sarajevo

 

Izrada plana aktivnosti sa mjerama i rokovima za postupno smanjenje emisija

 

12.    

Green Oil doo Sarajevo

 

Izrada plana o upravljanju otpadom

 

FILTERI ZA VENTILACIJSKE SISTEME

 

1.       

Zavod za kontrolu lijekova Sarajevo (Agencija za lijekove)

 

filterski materijal za klima-ventilacijski sistem (apsolutni  H13 i grubi filteri)

 

2.       

Radiotelevizija BiH

 

Filteri za klima ventilacijski sistem (apsolutni  H13 i grubi filteri)

 

3.       

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

 

Filteri za klima ventilacijski sistem (apsolutni  H13 i grubi filteri) 

 

 

KONTEJNERI

 

1.       

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

 

kontejner za sakupljanje zauljenih ambalaža, kontejner za sakupljanje akumulatorskog  otpada, reciklažni kontejner i kontejner za smeće;

 

kontejneri za smještaj osoblja (3 kontejnera sa pratećom opremom);

 

tankovi za manipulaciju naftom i naftnim derivatima

 

kontejneri z sakupljanje otpada

 

2.       

Hidroelektrane na Neretvi

 

Cisterne za skladištenje i transport tehničkih ulja

 

III.  OPREMA ZA RADIJACIJSKA OČITAVANJA I KONTROLU

 

3.       

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske

 

Sistem za ličnu dozimetriju služi za određivanje doze zračenja koju primi pojedinac od spoljašnjeg izvora začenja (npr. CT, magnetna rezonanca i sl.)

 

IV. OPREMA U Ex IZVEDBI

 

1.       

Rudnici „Kreka“ u Tuzli

 

Instrumenati  za mjerenje jamskih gasova (CO, CO2, NO, NO2, CH4, H2S i O2);   

 

kapne lampe u Ex I izvedbi;

 

Instrument za mjerenje statičkog elektriciteta

 

2.       

JP EP BiH d.d. Sarajevo Rudnici mrkog uglja Zenica

 

 Rezervni dijelovi za kapne lampe u Ex I izvedbi

 

V. USLUGE

 

1.       

Rudnici „Kreka“ u Tuzli

 

Toplo pocinčavanje gotvih proizvoda

 

2.       

JU Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo

 

Destilovana voda

 

       

 

VI. OPREMA ZA TRETMANE VODA

 

 

3.       

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

 

Samočišćući pješčani filter

 

 

4.       

Bimal Brčko, Brčko

 

Oprema i materijal za omekšavanje vode; samočišćući filter;

 

 

5.       

Tešanjski Izvori, Tešanj

 

Reverzna osmoza

 

 

6.       

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

 

Automatsko postrojenje za proizvodnju omekšane vode 2x20 m3/h sa kontinuiranim praćenjem pH vrijednosti i ostatne tvrdoće meke vode, kontinuirano praćenje nivoa u rezervoaru omekšane vode ; pješčani filteri

 

 

7.       

Best produkt Zenica

 

Uređaj za dehloriranje vode

 

 

8.       

Bosna Lijek Sarajevo

 

Postrojenje reverzne osmoze; dupleks uređaj za mekšanje vode

 

 

9.       

ITG Sarajevo (Grizelj)

 

Omekšivači vode za Toplane Sarajevo

 

 

10.    

Bolnica Brčko Distrikt

 

Omekšivači, pješčani filter, filter sa aktivnim ugljem, reverzna osmoza, UV-lampa

 

 

11.    

Celex SPH B.Luka

 

Uređaj reverzne osmoze;

 

 

12.    

Suman Gračanica

 

Uređaj za omekšavanje vode sa uređajem za uklanjanje željeza i mangana

 

 

13.    

Perutnina ptuj

 

Filter sa aktivnim ugljem

 

 

14.    

Messer Sarajevo, podružnica Sočkovac

 

Uređaj za omekšavanje vode duplex sistem

 

 

15.    

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

 

Uređaj za doziranje hidrazina 

 

 

 

UREĐAJI ZA KONTINUIRANO DOZIRANJE I PRAĆENJE SISTEMA

 

 

1.       

Rudnik i TE Gacko, Gacko

 

Automatska dozirna stanica za doziranje inhibitora; in-line mjerač mutnoće sa automatskim doziranjem koagulanata I flokulanata;  auto dijelovi;

 

3D Trasar uređaj za kontinuirano praćenje kvaliteta rashladne vode mjerenjem pH vrijednosti, vodljivosti, tendencije stvaranja depozita, koncentracije osnovnog  inhibitora u sistemu sa mogućnošću daljinskog podešavanja (satelitskim putem) instrumenta i korekcije grešaka;

 

2.       

Semberka Janja

 

Automatska stanica za doziranje hipohlorita;

 

3.       

TMD Cimos casting Zenica

 

dozirni sistemi za doziranje hemikalija 

 

 

4.       

J.P. Međunarodni Aerodrom Sarajevo

 

Uređaj za miješanje fluida za odleđivanje zrakoplova

 

Pumpe, dozirne pumpe, pumpe za dobavu vode, pumpe za protivpožarnu vodu, vatrogasne pumpe, pumpe za pretovar, rezervni dijelovi za pumpe

 

 

1.       

Rudnik i TE Gacko, Gacko

 

dozirne pumpe; pretovarne pumpe za hemikalije;

 

2.       

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

 

dozirne pumpe; Pumpa za dobavu vode na BOU sistemu; pumpa protivpožarne vode; prenosna vatrogasna pumpa;

 

Zupčasta uljna pumpa horizontalne izvedbe sa trofaznim elektromotorom;

 

Pumpe za pretakanje pjenila

 

3.       

Bimal Brčko, Brčko

 

dozirne pumpe

 

4.       

Glinica ¨Birač¨ Zvornik

 

Pumpe razne

 

5.       

TTU Tuzla

 

Pumpe razne

 

6.       

Fabrika sode Lukavac

 

Dozirna pumpa za hidrazin

 

7.       

Global ispat Lukavac

 

dozirne pumpe

 

8.       

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

 

Rezervni   dijelovi za pumpne agregate – prizvođač Litostroj“

 

9.       

Radiotelevizija BiH

 

Cirkulacione pumpe, 

 

10.    

Semberka Janja

 

rezervni dijelovi hlorinatora;  

 

 

11.    

Termoelektrana Tuzla

 

Isporuka pumpi za brtvljnje bager pumpi;

 

Isporuka pumpi za doziranje fosfata za blokove 4, 5 i 6

 

Isporuka pumpi za doziranje ferosulfata

 

Filteri za vodu (filter ulošci)

 

 

1.       

Tešanjski Izvori, Tešanj

 

Filter ulošci, aktivni ugalj

 

2.       

Fibios Tuzla

 

Filter ulošci

 

3.       

Bistrik Lukavac

 

Memebranski filteri, aktivni ugalj, filter ulošci

 

4.       

Plamingo Gračanica

 

Filter ulošci

 

5.       

Klinički centar Tuzla

 

Filter ulošci

 

6.       

Best produkt Zenica

 

Filter ulošci, aktivni ugalj

 

7.       

Bosna Lijek Sarajevo

 

Filter ulošci i kućišta

 

8.       

Vitinka, Kozluk

 

Aktivni ugalj

 

9.       

Bolnica Brčko Distrikt

 

Filter ulošci

 

10.    

Kovan Gračanica

 

Filter ulošci

 

11.    

Kromoplast Gračanica

 

Filter ulošci

 

12.    

Ibra Tuzla

 

Filter ulošci

 

13.    

UNIS TŠP Mostar

 

Filter ulošci

 

14.    

GDT Beograd

 

Filter ulošci sa jonskom masom za omekšavanje vode 

 

 

15.    

Vatrostalac doo Tuzla

 

Filter ulošci i kućišta

 

Laboratorijska oprema

 

 

1.       

Rudnik i TE Gacko, Gacko

 

Oprema za hemijske analize

 

2.       

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

 

laboratorijski instrumenti;

 

3.       

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

 

laboratorijski instrumenti; aparat za analizu plinova Orsat-Fischer

 

4.       

Kobens Priluk

 

Laboratorijski instrumenti, laboratorijski namještaj

 

5.       

Plamingo Gračanica

 

Laboratorijski instrumenti

 

6.       

Zavod za jav. Zdravst. Tuzla

 

Laboratorijski instrumenti

 

7.       

Vodovod Srebrenik

 

Laboratorijske hemikalije i posuđe za laboratorij otpadne vode; oprema i repromaterijal za laboratoriju pitke vode

 

8.       

Bolnica Brčko Distrikt

 

hemikalije za određivanje tvrdoće sirove i tretirane vode

 

9.       

Semberka Janja

 

 laboratorijsko posuđe i hemikalije;

 

10.    

Perutnina Ptuj Breza

 

Sredstva za laboratorijsko praćenje kvaliteta vode

 

11.    

Brčko Distrikt Odjeljenje za zdravstvo

 

hemikalije, hromatografiske koloni i potrošni materijal za laboratoriju

 

12.    

Rafinerija ulja Modriča a.d Modriča

 

Laboratorijske hemikalije

 

13.    

Univerzitet u Tuzli

 

Laboratorijska oprema za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Tuzli

 

14.    

Vlada Brčko distrikta Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge

 

Automatic microplate washer PKL PPC 150, 8 channels, single row 8 channel fo 96 wel plates i Regulaciona stanica visokog i niskog pritiska

 

15.    

Toplana ad Banja Luka

 

Nabavka industrijske nejodirane soli

 

         

 

VII. HEMIKALIJE I TEHNIČKI SERVIS  ZA RASHLADNE, KOTLOVSKE VODE I ZAŠTITU MEMBRANA REVERZNE OSMOZE

 

1.       

BH Steel, Zenica

 

Nalco hemikalije za tretman rashladnih voda

 

2.       

Rudnik i TE Gacko, Gacko

 

Nalco hemikalije za rashladnih voda, hemikalije za kiselinsko pranje

 

3.       

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

 

Nalco hemikalije za tretman rashladnih voda

 

4.       

Bimal Brčko, Brčko

 

Nalco hemikalijeza tretman rashladnih voda

 

5.       

Celex SPH B.Luka

 

Nalco hemikalije za tretman kotlovske vode, i hemikalije za čišćenje mašine za proizvodnju papira

 

6.       

Rafinerija nafte Srpski/Bosanski Brod

 

natrijum hidroksid;

 

7.       

EPS Laštro Kreševo

 

Nalco hemikalije za tretman kotlovske vode

 

8.       

Argeta Sarajevo

 

Nalco hemikalije za tretman kotlovske vode i rashladnog sistema

 

9.       

Brovis Visoko

 

Nalco hemikalije za tretman kotlovske vode i rashladnog sistema

 

10.    

Vitaminka Banjaluka

 

Nalco hemikalija za zaštitu membrane postrojenja RO

 

11.    

Zinkteknik Mostar

 

Nalco hemikalija za tretman rashladne vode

 

12.    

Studen Agrana Brčko

 

Sredstva za zaštitu i čišćenje membrana reverzne osmoze (Nalco), hemikalije za tretman rashladnog sistema

 

13.    

Suman Gračanica

 

Hemikalije za tretman kotlovske vode

 

14.    

Kumal Brka/Brčko

 

Sredstva za tretman kotla (Nalco)

 

15.    

Banjalučka pivara

 

Sredstva za tretman rashladnog sistema

 

16.    

Mann Hummel Tešanj

 

Nalco hemikalije za tretman rashladnog sistema

 

17.    

Tuzlanska Pivara

 

Hemikalije za tretman vode

 

18.    

Rafinerija ulja Modriča a.d Modriča

 

Nalco hemikalije za tretman rashladnog sistema

 

19.    

TMD Cimos casting Zenica

 

Nalco hemikalije za tretman rashladnog sistema;

 

20.    

Željeznice Republike Srpske Doboj

 

Isporuka materijala za hemijsku pripremu vode za rashladni sistem lokomotiva

 

21.    

Opća bolnica Sarajevo

 

Proizvodi za tretman kotlova protiv stvaranja kamenca i korozije

 

22.    

Alfa therm Mostar

 

Proizvodi za tretman kotlova protiv stvaranja kamenca i korozije

 

23.    

Bosnaplod Maoča

 

Hemikalije za rashladne komore 

 

 

24.    

Rudnici mrkog uglja Banovići

 

Sredstvo za omekšavanje kotlovske vode za parne lokomotive

 

Hemikalije za tretman otpadnih voda

 

1.       

Norfish Blagaj

 

Otpadne vode nakon obrade ribe

 

2.       

Vodovod Srebrenik

 

polimeri za tretaman komunalne otpadne vode

 

3.       

RMU Banovići

 

Obrada tehnološke vode na separaciji uglja (flokulant Nalco)

 

 

VIII. MAŠINSKI REZERVNI DIJELOVI I OPREMA

 

1.       

Rudnik i TE Gacko, Gacko

 

rezervni dijelovi transportera i reduktora; čelična užad; elementi za reparaciju valjaka za trakaste transportere; elastične spojnice; transportni valjci; pogonski i povratni bubnjevi;  oprema za reparaciju valjaka; rezervni dijelovi za valjke tračnih transportera; rezervni dijelovi za Dopremu uglja (reduktori); rezervni dijelovi reklajmera;

 

2.       

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

 

spiralni valjci; tračna vaga za mjerenje količine uglja;

 

Električna dizalica nosivosti 500 kg

 

Ručna lančana dizalica sa integralnim kolicima male visine na sopstveni pogon

 

3.       

Bimal Brčko, Brčko

 

natezna užad za ranžirni uređaj sa haubom;

 

4.       

Glinica ¨Birač¨ Zvornik

 

transportni valjci, stožno-tanjirasti parovi

 

5.       

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

 

potezne i sklopke bočnog skretanja;  kotlovske cijevi; dijelovi postrojenja otpreme pepela bloka 7.;  materijal za transportere UDU-a; topovi za navodnjavanje; zračni razbijači na bunkerima uglja

 

6.       

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo  TE Tuzla

 

rezervni dijelovi za postrojenje pneumatskog otpepeljivanja i unutrašnjeg transporta šljake bloka 5 za TE „Tuzla“;  zračni razbijači na bunkerima uglja;

 

Isporuka prenosnog uređaja za mjerenje sadržaja pepela u uglju

 

7.       

TE Pljevlja 

 

rezervni dijelovi transportera i reduktora (zupčanici, ozubljena vratila, stožno-tanjirasti parovi)

 

8.       

US Steel Smederevo

 

Bubnjevi i valjci za transportne trake, (razni)

 

9.       

Semberka Janja

 

rezervni dijelovi za mašine za sječenje;

 

noževi i zupčanici za mašine za rezanje povrća; 

 

10.    

RIVIN Lukavac

 

Kućišta ležaja, bubnjevi za transportere (razni)

 

11.    

V.P. Spreča

 

Čelična užad

 

12.    

ELVACO Bijeljina

 

dijelovi transportera; potezne sklopke; detektori bočnog skretanja;

 

13.    

IVL Tuzla

 

Potezne sklopke, detektori bočnog skretanja za GIKIL Lukavac

 

14.    

Deling Tuzla

 

Potezne sklopke, kontrola proklizavanja transportera za Cementaru Lukavac

 

15.    

Metalotehna

 

Potezne sklopke, detektori bočnog skretanja

 

16.    

Novi Rudnici Ljubija

 

Potezne sklopke, detektori bočno skretanja,

 

17.    

Energo Group Tuzla

 

Potezne sklopke, detektori bočnog skretanja za Rudnik Dubrave.

 

18.    

Gromex Srebrenik

 

Transporter za transport betona

 

19.    

TTU Tuzla

 

ležajevi SKF

 

20.    

Instruments Sarajevo

 

Potezne sklopke, detektori bočnog skretanja, opruge

 

21.    

Barit Kreševo

 

Valjaci  i vibrodozeri

 

22.    

Rudnici „Kreka“ u Tuzli

 

kućišta i zaptivači od duraluminijuma za valjke;

 

Turbodinamička spojnica 425 i turbodinamička spojnica 565;

 

Adijabatski kalorimetar sa internim hladnjakom i dodatnom pratećom opremom

 

23.    

Natron Hayat

 

Transporter sa gumenom trakom dužine 6 m za transport filter kolača ispod prese

 

24.    

DBC Gračanica

 

kućišta i zaptivači od duraluminijuma za valjke;

 

25.    

Termoelektrana Kakanj

 

Isporuka dijelova za ventilatore dimnih plinova blokova 5 i 6

 

26.    

Elektrodistribucija Tuzla

 

Isporuka vaga i paletara

 

 

 

 

 

IX. ELEKTROOPREMA

 

1.       

Rudnik i TE Gacko, Gacko

 

Elektrooprema; torzioni izolatori; elektromagnetni detektor metala u uglju na transporterima uglja;

 

2.       

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

 

havarijski isklopi;

 

3.       

Semberka Janja

 

elektroormar upravljanja napojnih pumpi,

 

4.       

ELVACO Bijeljina

 

razvodni ormari; upravljačke kutije i ostala elektro oprema za fabriku Glinice “Birač” Zvornik

 

5.       

Merkant promet Beograd

 

Detektori začepljenja koševa i sistemi za zaštitu

 

proklizavanja transportera za BOR

 

6.       

Novi Rudnici Ljubija

 

signalne trube

 

7.       

Remontmontaža Tuzla

 

Sistem za zaštitu proklizavanja transportera za Cementaru Lukavac

 

8.       

Rudnik Omarska

 

Oprema za pokretanje transportnog sistema, potezne i sklopke bočnog skretanja, kontrola proklizavanja

 

9.       

Fabrika Cementa Lukavac

 

Elektro oprema u saradnji sa firmama Deling i Remont montaža Tuzla 

 

 

Elektromotori

 

1.       

TTU Tuzla

 

Razni za pogone transportera - kočioni

 

2.       

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

 

Elektromotor snage 132 kW; 988 o/min

 

3.       

RMU Đurđevik

 

Elektromotor ZKI 315M-4, 200kW, 3x380V, 50Hz, B3, 1486 o/min

 

 

X. NABAVKE ISPORUKE MONTAŽE

 

1.       

Glinica ¨Birač¨ Zvornik

 

Objekti za pretovar boksita II faza  i to:

 

- Ranžirni uređaj za navlačenje punih vagona

 

- Čeoni istresač vagona

 

- Prenosnica vagona

 

- Ranžirni uređaj za odvlačenje praznih vagona

 

- Transportni sistem za prijem i transport boksita do drobilice i odlagača

 

- Hidraulični agregat podizač

 

- Mirni transport glinice Sistem je urađen u saradnji sa firmom „Elvako“ iz Bijeljine, kapaciteta 100t/h, a sastoji se od 4 transportera i elevatora ukupne dužine cca 400m, visina dizanja H = 48 m

 

2.       

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo  TE Tuzla

 

Ugradnja zračnih razbijača na bunkerima uglja

 

3.       

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

 

Ugradnja zračnih razbijača na bunkerima uglja

 

4.       

Bosna Lijek Sarajevo

 

Montaža postrojenja za omekšavanje vode i uređaja reverzne osmoze  Q = 1.5 m3/h

 

5.       

Bolnica Brčko Distrikt

 

Rekonstukcija pripreme vode za hemodijalizu,,  priprema vode za hemodijalizu (proširenje kapaciteta)

 

6.       

Semberka Janja

 

Montaža automatske stanice za doziranje hipohlorita; rekonstrukcija upravljanja napojnim pumpama sa novim elektroormarom i frekventnim regulatorom

 

7.       

Celex SPH B.Luka

 

Montaža uređaja reverzne osmoze; Q = 0.5 m3/h

 

8.       

Suman Gračanica

 

Montaža uređaja za omekšavanje vode i montaža uređaja za uklanjanje željeza i mangana Q = 3.0 m3/h

 

9.       

Rudnici „Kreka“ u Tuzli

 

servisiranje-popravak uređaja za prečišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda BIO DISK 500 ES (č) i opreme crpne stanice (Rudnik „Šikulje”) i BIO DISK 420 ES (b) i opreme crpne stanice (Rudnik „Dubrave”);

 

10.    

ArcelorMittal Zenica

 

Montaža kompletnog sistema kondicioniranja procesnih voda ArcelorMital-a u Zenici

 

11.    

MG MIND Prnjavor

 

Izvođenje elektro radova na postrojenju za drobljenje i transport kamena ukupne snage 400kW  u saradnji sa firmom „Elvako“ iz Bijeljine.

 

12.    

TE Pljevlja

 

Revitalizacija transportnog sistema za dopremu uglja na TE; ugradnja rezervnih dijelova transportera i reduktora

 

13.    

Fabrika Cementa Lukavac

 

Puštanje u rad transportera za klinker  u saradnji sa firmama Deling i Remont montaža Tuzla

 

14.    

Perutnina ptuj

 

Montaža filtera sa aktivnim ugljem

 

15.    

Messer Sarajevo, podružnica Sočkovac

 

Montaža uređaja za omekšavanje vode, duplex sistem

 

16.    

Natron Hayat

 

Izrada i montaža parovoda DN250 , dužine 260 m, od kolektora 4.5 bar u Energani II do pogona Kamyr i t = 246°C, protok pare 9 t/h

 

Izrada i montaža transportera sa gumenom trakom dužine 6 m za transport filter kolača ispod prese

 

17.    

JU Gimnazija “Ismet Mujezinović” Tuzla

 

Nabavka, isporuka i montaža zaštitne ograde školskog dvorišta sa pripadajućim kapijama  JU Gimnazija “Ismet Mujezinović” Tuzla dužine ≈300 m' 

 

 

18.    

Željezara „Ilijaš“ d.d Ilijaš

 

Projektovanje, nabavka, ugradnja opreme, razvod tehnološke, gradske vode i VŽI vode do potrošača po sistemu „ključ u ruke“ prema izrađenom projektu pumpne stanice i rashladnog vodotornja

 

Građevinski radovi

 

19.    

TTU Tuzla

 

sanacija krovova hala

 

20.    

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo  TE Tuzla

 

sanacija Turbo sale; RMLG i 30 % fasade na V fazi od kote  0 – 63 m

 

21.    

Tehnopromet   

 

Sanacija poslovne zgrade i dr.

 

 

 

 


ISPORUKA


Filteri za ventilacijske sisteme

Zavod za kontrolu lijekova Sarajevo

(Agencija za lijekove)

Filterski materijal za klima-ventilacijski sistem

Radiotelevizija BiH

Filteri za klima ventilacijski sistem

Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

Filteri za klima ventilacijski sistem

Kontejneri

 

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

Kontejner za sakupljanje zauljenih ambalaža, kontejner za sakupljanje akumulatorskog  otpada, reciklažni kontejner i kontejner za smeće;

Oprema za radijacijska očitavanja i kontrolu

 

Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske

Sistem za ličnu dozimetriju, služi za određivanje doze zračenja koju primi pojedinac od spoljašnjeg izvora začenja (npr. CT, magnetna rezonanca i sl.)

Oprema u Ex izvedbi

 

Rudnici „Kreka“ u Tuzli

- Instrumenati  za mjerenje jamskih gasova (CO, CO2, NO,

 NO2, CH4, H2S i O2);   

- kapne lampe u Ex I izvedbi (sa led diodama)

 

JP EP BiH d.d. Sarajevo Rudnici mrkog uglja Zenica

 Rezervni dijelovi za kapne lampe u Ex I izvedbi

 

Oprema za tretmane voda

 

 

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

Samočišćući pješčani filter

 

Bimal Brčko, Brčko

Oprema i materijal za omekšavanje vode, samočišćući filter

 

Tešanjski Izvori, Tešanj

Uređaj reverzne osmoze

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

Automatsko postrojenje za proizvodnju omekšane vode 2x20 m3/h sa kontinuiranim praćenjem pH vrijednosti i ostatne tvrdoće meke vode, kontinuirano praćenje nivoa u rezervoaru omekšane vode ; pješčani filteri

 

Best produkt Zenica

Uređaj za dehloriranje vode

 

Bosna Lijek Sarajevo

Postrojenje reverzne osmoze, dupleks uređaj za mekšanje vode

 

ITG Sarajevo (Grizelj)

Omekšivači vode za Toplane Sarajevo

 

Bolnica Brčko Distrikt

Omekšivači, pješčani filter, filter sa aktivnim ugljem, reverzna osmoza, UV-lampa

 

Celex SPH B.Luka

Uređaj reverzne osmoze

 

Suman Gračanica

Uređaj za omekšavanje vode sa uređajem za uklanjanje željeza i mangana

 

Perutnina Ptuj

Filter sa aktivnim ugljem

 

Messer Sarajevo, podružnica Sočkovac

Uređaj za omekšavanje vode duplex sistem

 

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

Uređaj za doziranje hidrazina

 

Uređaji za kontinuirano doziranje i praćenje sistema

 

 

Rudnik i TE Gacko, Gacko

Automatska dozirna stanica za doziranje inhibitora; in-line mjerač mutnoće sa automatskim doziranjem koagulanata i flokulanata 

Auto dijelovi

3D Trasar uređaj za kontinuirano praćenje kvaliteta rashladne vode mjerenjem pH vrijednosti, vodljivosti, tendencije stvaranja depozita, koncentracije osnovnog  inhibitora u sistemu sa mogućnošću daljinskog podešavanja          (satelitskim putem) instrumenta i korekcije grešaka

 

Semberka Janja

Automatska stanica za doziranje hipohlorita

TMD Cimos casting Zenica

Dozirni sistemi za doziranje hemikalija

 

Pumpe, dozirne pumpe, pumpe za dobavu vode, pumpe za protivpožarnu vodu, vatrogasne pumpe, pumpe za pretovar, rezervni dijelovi za pumpe

 

 

Rudnik i TE Gacko, Gacko

Dozirne pumpe; pretovarne pumpe za hemikalije;

 

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

Dozirne pumpe; Pumpa za dobavu vode na BOU sistemu; pumpa protivpožarne vode; prenosna vatrogasna pumpa

 

Bimal Brčko, Brčko

Dozirne pumpe

 

Glinica ¨Birač¨ Zvornik

Pumpe razne

TTU Tuzla

 

Pumpe razne

 

Fabrika sode Lukavac

Dozirna pumpa za hidrazin

 

Global ispat Lukavac

Dozirne pumpe

 

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo

Rezervni   dijelovi za pumpne agregate – prizvođač Litostroj“

 

Radiotelevizija BiH

Cirkulacione pumpe

 

Semberka Janja

Rezervni dijelovi hlorinatora

 

Filteri za vodu (filter ulošci)

 

 

Tešanjski Izvori, Tešanj

Filter ulošci, aktivni ugalj

 

Fibios Tuzla

Filter ulošci

 

Bistrik Lukavac

Memebranski filteri, aktivni ugalj, filter ulošci

 

Plamingo Gračanica

Filter ulošci

 

Klinički centar Tuzla

Filter ulošci

 

Best produkt Zenica

Filter ulošci, aktivni ugalj

 

Bosna Lijek Sarajevo

Filter ulošci i kućišta

 

Vitinka, Kozluk

Aktivni ugalj

 

Bolnica Brčko Distrikt

Filter ulošci

 

Kovan Gračanica

Filter ulošci

 

Kromoplast Gračanica

Filter ulošci

 

Ibra Tuzla

Filter ulošci

 

UNIS TŠP Mostar

Filter ulošci

 

GDT Beograd

Filter ulošci sa jonskom masom za omekšavanje vode

 

Oprema za hemijske analize

 

 

Rudnik i TE Gacko, Gacko

Oprema za hemijske analize

 

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

Laboratorijski instrumenti;

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

Laboratorijski instrumenti; aparat za analizu plinova Orsat-Fischer

 

Kobens Priluk

Laboratorijski instrumenti, laboratorijski namještaj

 

Plamingo Gračanica

Laboratorijski instrumenti

 

Zavod za jav. zdravst. Tuzla

Laboratorijski instrumenti

 

Vodovod Srebrenik

Laboratorijske hemikalije i posuđe za laboratorij otpadne vode; oprema i repromaterijal za laboratorij pitke vode

Bolnica Brčko Distrikt

 

Hemikalije za određivanje tvrdoće sirove i tretirane vode

 

Semberka Janja

 Laboratorijsko posuđe i hemikalije

 

Perutnina Ptuj Breza

Sredstva za laboratorijsko praćenje kvaliteta vode

 

Brčko Distrikt Odjeljenje za zdravstvo

Hemikalije, hromatografske kolone i potrošni materijal za laboratoriju

 

Rafinerija ulja Modriča a.d Modriča

Laboratorijske hemikalije

 

Hemikalije i tehnički servis za rashladne, kotlovske vode i zaštitu membrana reverzne osmoze

 

 

BH Steel, Zenica

Nalco hemikalije za tretman rashladnih voda

 

Rudnik i TE Gacko, Gacko

Nalco hemikalije za rashladnih voda, hemikalije za kiselinsko pranje

 

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

Nalco hemikalije za tretman rashladnih voda

 

Bimal Brčko, Brčko

Nalco hemikalije za tretman rashladnih voda

 

Celex SPH B.Luka

Nalco hemikalije za tretman kotlovske vode i hemikalije za čišćenje mašine za proizvodnju papira

 

Rafinerija nafte Srpski/Bosanski Brod

Natrijum hidroksid

 

EPS Laštro Kreševo

Nalco hemikalije za tretman kotlovske vode

 

Argeta Sarajevo

Nalco hemikalije za tretman kotlovske vode i rashladnog sistema

 

Brovis Visoko

Nalco hemikalije za tretman kotlovske vode i rashladnog sistema

 

Vitaminka Banjaluka

Nalco hemikalija za zaštitu membrane postrojenja RO

 

Zinkteknik Mostar

Nalco hemikalija za tretman rashladne vode

 

Studen Agrana Brčko

Sredstva za zaštitu i čišćenje membrana reverzne osmoze (Nalco), hemikalije za tretman rashladnog sistema

 

Suman Gračanica

Hemikalije za tretman kotlovske vode

 

Kumal Brka/Brčko

Sredstva za tretman kotla (Nalco)

 

Banjalučka pivara

Sredstva za tretman rashladnog sistema

 

Mann Hummel Tešanj

Nalco hemikalije za tretman rashladnog sistema

 

Tuzlanska Pivara

Hemikalije za tretman vode

 

Rafinerija ulja Modriča a.d Modriča

Nalco hemikalije za tretman rashladnog sistema

 

TMD Cimos casting Zenica

Nalco hemikalije za tretman rashladnog sistema

 

Željeznice Republike Srpske Doboj

Isporuka materijala za hemijsku pripremu vode za rashladni sistem lokomotiva

 

Opća bolnica Sarajevo

Proizvodi za tretman kotlova protiv stvaranja kamenca i korozije

 

Alfa therm Mostar

Proizvodi za tretman kotlova protiv stvaranja kamenca i korozije

 

Bosnaplod Maoča

Hemikalije za rashladne komore

 

Norfish Blagaj

Otpadne vode nakon obrade ribe

Vodovod Srebrenik

 

Polimeri za tretaman komunalne otpadne vode

RMU Banovići

Obrada tehnološke vode na separaciji uglja (flokulant Nalco)

 

Mašinski rezervni dijelovi i oprema

 

 

Rudnik i TE Gacko, Gacko

Rezervni dijelovi transportera i reduktora; čelična užad; elementi za reparaciju valjaka za trakaste transportere; elastične spojnice; transportni valjci; pogonski i povratni bubnjevi;  oprema za reparaciju valjaka; rezervni dijelovi za valjke tračnih transportera; rezervni dijelovi za dopremu uglja (reduktori); rezervni dijelovi reklajmera

 

Rudnik i TE Ugljevik, Ugljevik

Spiralni valjci, tračna vaga za mjerenje količine potrošnje uglja

 

Bimal Brčko, Brčko

Natezna užad za ranžirni uređaj sa haubom

 

Glinica ¨Birač¨ Zvornik

Transportni valjci, stožno-tanjirasti parovi

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

Kotlovske cijevi; dijelovi postrojenja otpreme pepela bloka 7.;  materijal za transportere UDU-a; topovi za navodnjavanje; zračni razbijači na bunkerima uglja

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo  TE Tuzla

Rezervni dijelovi za postrojenje pneumatskog otpepeljivanja i unutrašnjeg transporta šljake bloka 5 za TE „Tuzla“;  zračni razbijači na bunkerima uglja

 

TE Pljevlja 

Rezervni dijelovi transportera i reduktora (zupčanici, ozubljena vratila, stožno-tanjirasti parovi)

 

US Steel Smederevo

Bubnjevi i valjci za transportne trake

 

Semberka Janja

Rezervni dijelovi za mašine za sječenje, noževi i zupčanici za mašine za rezanje povrća

 

RIVIN Lukavac

Kućišta ležaja, bubnjevi za transportere

 

V.P. Spreča

Čelična užad

 

ELVACO Bijeljina

Dijelovi transportera; potezne sklopke; detektori bočnog skretanja;

 

Gromex Srebrenik

Transporter za transport betona

 

TTU Tuzla

Ležajevi SKF

 

Barit Kreševo

Valjci  i vibrodozeri

 

Rudnici „Kreka“ u Tuzli

Kućišta i zaptivači od duraluminijuma za valjke

 

Natron Hayat

Transporter sa gumenom trakom dužine 6 m za transport filter kolača ispod prese

 

Elektrooprema

 

 

 

Rudnik i TE Gacko, Gacko

Elektrooprema, torzioni izolatori, elektromagnetni detektor metala u uglju na transporterima uglja

 

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

Havarijski isklopi

 

 

Semberka Janja

Elektroormar upravljanja napojnih pumpi

 

 

ELVACO Bijeljina

Razvodni ormari, upravljačke kutije i ostala elektro oprema za fabriku Glinice “Birač” Zvornik

 

 

Merkant promet Beograd

Detektori začepljenja koševa i sistemi za zaštitu

proklizavanja transportera za BOR

 

 

Novi Rudnici Ljubija

Signalne trube

 

 

Remontmontaža Tuzla

Sistem za zaštitu proklizavanja transportera za Cementaru Lukavac

 

 

Rudnik Omarska

Oprema za pokretanje transportnog sistema, potezne i sklopke bočnog skretanja, kontrola proklizavanja

 

 

Fabrika Cementa Lukavac

Elektro oprema u saradnji sa firmama Deling i Remont montaža Tuzla

 

 

IVL Tuzla

Potezne sklopke, detektori bočnog skretanja za KIL Lukavac

 

 

Deling Tuzla

Potezne sklopke, kontrola proklizavanja transportera za Cementaru Lukavac

 

 

Metalotehna

Potezne sklopke, detektori bočnog skretanja

 

 

Novi Rudnici Ljubija

Potezne sklopke, detektori bočnog skretanja,

 

 

Energo Group Tuzla

Potezne sklopke, detektori bočnog skretanja za Rudnik Dubrave.

 

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

 

Potezne i sklopke bočnog skretanja

 

 

Instruments Sarajevo

Potezne sklopke, detektori bočnog skretanja, ekspander

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromotori

 

 

 

TTU Tuzla

Razni za pogone transportera - kočioni

 

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo TE Kakanj

Elektromotor snage 132 kW; 988 o/min

 

 

RMU Đurđevik

Elektromotor ZKI 315M-4, 200kW, 3x380V, 50Hz, B3, 1486 o/min

 

Radovi

 

 

Glinica ¨Birač¨ Zvornik

Objekti za pretovar boksita II faza  i to:

- Ranžirni uređaj za navlačenje punih vagona

- Čeoni istresač vagona

- Prenosnica vagona

- Ranžirni uređaj za odvlačenje praznih vagona

- Transportni sistem za prijem i transport boksita do drobilice i odlagača

- Hidraulični agregat podizač

- Mirni transport glinice

Sistem je urađen u saradnji sa firmom „Elvaco“ iz Bijeljine , a sastoji se od 4 transportera i elevatora ukupne dužine cca 400m i kapaciteta 100 t/h, dizanja H = 48 m

 

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo  TE Tuzla

Ugradnja zračnih razbijača na bunkerima uglja

 

 

Bosna Lijek Sarajevo

Montaža postrojenja za omekšavanje vode i uređaja reverzne osmoze

 

 

Bolnica Brčko Distrikt

Rekonstukcija pripreme vode za hemodijalizu, priprema vode za hemodijalizu (proširenje kapaciteta)

 

 

Semberka Janja

Montaža automatske stanice za doziranje hipohlorita; rekonstrukcija upravljanja napojnim pumpama sa novim elektroormarom i frekventnim regulatorom

 

 

Celex SPH B.Luka

Montaža uređaja reverzne osmoze;

 

 

 

Suman Gračanica

 

Montaža uređaja za omekšavanje vode i montaža uređaja za uklanjanje željeza i mangana

 

 

Rudnici „Kreka“ u Tuzli

Servisiranje-popravak uređaja za prečišćavanje sanitarno-potrošnih otpadnih voda BIO DISK 500 ES (č) i opreme crpne stanice (Rudnik „Šikulje”) i BIO DISK 420 ES (b) i opreme crpne stanice (Rudnik „Dubrave”);

 

 

ArcelorMittal Zenica

Montaža kompletnog sistema kondicioniranja procesnih voda ArcelorMital-a u Zenici

 

 

MG MIND Prnjavor

Izvođenje elektro radova na postrojenju za drobljenje i transport kamena ukupne snage 400 kW  u saradnji sa firmom „Elvaco“ iz Bijeljine.

 

 

TE Pljevlja

Revitalizacija transportnog sistema za dopremu uglja na TE; ugradnja rezervnih dijelova transportera i reduktora

 

 

Fabrika Cementa Lukavac

Puštanje u rad transportera za klinker  u saradnji sa firmama Deling i Remont montaža Tuzla

 

 

Perutnina ptuj

Montaža filtera sa aktivnim ugljem

 

 

Messer Sarajevo, podružnica Sočkovac

Montaža uređaja za omekšavanje vode, duplex sistem

 

 

Natron Hayat

Izrada i montaža parovoda DN250 , dužine 260 m, od kolektora 4,5 bar u Energani II do pogona Kamyr i t = 246°C, protok pare 9 t/h.

Izrada i montaža transportera sa gumenom trakom dužine 6 m za transport filter kolača ispod prese

 

 

Građevinski radovi

 

 

TTU Tuzla

Sanacija krovova hala

 

 

JP Elektroprivreda BiH dd Sarajevo  TE Tuzla

Sanacija turbo sale; RMLG, 30 % fasade na V fazi od kote  0 – 63 m

 

 

Tehnopromet   

Sanacija poslovne zgrade i dr.

 

0 0